Obchodní podmínky

1. Vymezení pojmů

1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“). Účelem VOP je podrobná úprava závazků při dodávkách zboží a poskytování služeb (dále též společně jako „Produkty“) vznikajících mezi společností AutoCont IPC a.s. (IČO: 25872613) se sídlem na adrese Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika, jako dodavatelem Produktů (dále též „Dodavatel“) a odběratelem – podnikající právnickou či fyzickou osobou (dále též „Odběratel“). Produkty se pro účely těchto VOP rozumí dodávky hardware, software, spotřebního a pomocného materiálu, náhradních dílů a poskytování servisních služeb.

1.2. Dodavatel neprodává Produkty napřímo spotřebitelům.

1.3. Tyto VOP společně s podmínkami prodeje/poskytování služeb, které jsou obsahem příslušné smlouvy (kupní smlouva, smlouva o službách atd.), případně jiné smlouvy, např. rámcové smlouvy, smlouvy o platebních podmínkách, pokud jsou tyto uzavřeny (dále též společně „Smlouva“), představují úplnou dohodu smluvních stran o podmínkách prodeje Produktů a poskytování služeb a nahrazují všechny dosavadní ujednání a podmínky spolupráce smluvních stran.

1.4. V případě, že ze Smlouvy bude vyplývat odchylné ujednání smluvních stran oproti těmto VOP, pak platí přednostně ujednání Smlouvy.

1.5. VOP jsou pro smluvní strany závazné: (i) dnem uzavření příslušné Smlouvy, pokud bude Smlouva obsahovat písemný odkaz na tyto VOP (eshop.autocont-ipc.cz) anebo VOP budou ke Smlouvě přiloženy, (ii) prohlášením či jiným sdělením Odběratele, ve kterém potvrdí (písemně či elektronicky, případně jiným způsobem), že se seznámil s obsahem těchto VOP.

2. Objednávky Produktů – podmínky a postup

2.1. Objednávka

2.1.1. Objednávkou se rozumí návrh na uzavření smlouvy (tzv. nabídka ve smyslu ustanovení § 1731 občanského zákoníku) jako jednostranné právní jednání Odběratele adresované Dodavateli. Objednávku je nutno zaslat obchodnímu oddělení Dodavatele jedním z níže specifikovaných způsobů:

• prostřednictvím elektronického objednávkového systému Dodavatele, který se nachází na serveru na webové adrese eshop.autocont-ipc.cz
• e-mailem na elektronickou adresu obchod@autocont-ipc.cz, nebo na jiné, předem dohodnuté kontaktní adresy
• telefonem na telefonním čísle +420 552 301 002, nebo na jiném, předem dohodnutém telefonním čísle
• písemně poštou na adresu sídla Dodavatele – AutoCont IPC a.s., Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika, nebo na jinou, předem dohodnutou poštovní adresu

2.1.2. Každá objednávka vystavená Odběratelem musí obsahovat:

• obchodní firmu (jméno) a IČO Odběratele
• DIČ, pokud je Odběratel plátce DPH
• fakturační adresu Odběratele
• kontaktní osobu Odběratele jednající ve věci objednávky, která je v takové věci zároveň oprávněna jednat
• telefonické a e-mailové spojení na kontaktní osobu
• adresu místa dodání
• způsob odběru Produktů (vlastní nebo prostřednictvím smluvního dopravce)
• způsob uhrazení objednávky (předem, při převzetí Produktů, nebo po převzetí Produktů)
• jednoznačný a přesný popis Produktů s kódy dle objednávkového systému Dodavatele
• v případě, že má Odběratel s Dodavatelem sjednanou slevu z ceny Produktů (příp. další nadstandardní služby), musí být na každé objednávce učiněné přes objednávkový systém eshop.autocont-ipc.cz v poznámce zřetelně uvedeno, který zaměstnanec Dodavatele tuto slevu (služby) poskytl a v jaké výši.

2.2. Veškeré informace, včetně osobních údajů, získané o Odběratelích z procesu poptávky či objednávky Produktů jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR).

2.3. Prezentace Produktů umístěná na serveru eshop.autocont-ipc.cz je pouze informativní a není právním jednáním směřujícím k uzavření smlouvy a Dodavatel proto není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.4. Pro používání elektronického objednávkového systému je Odběratel povinen používat identifikační přístupové jméno, které mu bylo vygenerováno objednávkovým systémem podle zadané e-mailové adresy a heslo, které si Odběratel sám zvolil. Odběratel je povinen si zvolit dostatečně bezpečné heslo. Bezpečné heslo je takové heslo, které má délku minimálně 8 znaků a splňuje alespoň 3 z těchto 4 požadavků: nejméně jedno velké písmeno, nejméně jedno malé písmeno, nejméně jednu číslici, nejméně jeden speciální znak. Odběratel je povinen zabezpečit toto heslo proti zneužití nepovolanými subjekty. Elektronická objednávka Odběratele se automaticky zanese do systému Dodavatele pro příjem objednávek v elektronické podobě. Odběratel je odeslanou elektronickou objednávkou vázán. Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak (viz např. bod 2.7), dochází ke vzniku smlouvy o dodání požadovaných Produktů následovně:

2.4.1. tzv. faktickým plněním ve smyslu ustanovení §1744 občanského zákoníku – předáním Produktů dopravci k přepravě pro Odběratele (tj. odesláním Produktů v průběhu dne doručení objednávky, resp. pracovního dne následujícího po jejím doručení); k tomuto faktickému plnění odesláním Produktů je Dodavatel oprávněn přistoupit v případě, že se jedná o (i) objednávku doručenou prostřednictvím objednávkového systému Dodavatele, (ii) Dodavatel přidělí této objednávce číslo zakázky (zanese ji do interního systému), (iii) předmětem objednávky jsou Produkty s uvedenou cenou na objednávkovém systému Dodavatele, dostupné skladem, (iv) Odběratel splňuje ostatní podmínky dle těchto VOP; odesláním Produktů není dotčeno právo Dodavatele na doúčtování ceny Produktů, u nichž byla Dodavatelem dodatečně zjištěna zjevně chybná, nesprávná cena uvedená v objednávkovém systému Dodavatele, výrazně se odlišující od ceny srovnatelných Produktů (viz bod 3.1 (i) těchto VOP);

2.4.2. dosažením dohody o ceně Produktů v případě, že Odběratel prostřednictvím objednávkového systému Dodavatele objedná Produkty, u nichž dosud není stanovena cena (i v tomto případě dochází k přidělení čísla zakázky a zanesení objednávky do systému Dodavatele). O výsledné ceně Produktu se následně Dodavatel s Odběratelem dohodnou;

2.4.3. při objednání Produktů formou e-mailové či jiné elektronické komunikace vzniká smlouva stejným způsobem, jako je uvedeno v odstavci 2.5.1 nebo 2.5.2 těchto VOP, ledaže se jedná o objednávku vyžadující upřesnění jejího obsahu (za tímto účelem bude Dodavatel kontaktovat Odběratele) – v tomto případě vzniká smlouva akceptací objednávky Odběratele Dodavatelem;

2.4.4. podpisem objednávky Dodavatelem a jejím odesláním Odběrateli (poštou nebo emailem formou PDF dokumentu), pokud se jedná o objednávku doručenou Dodavateli poštou; na tyto objednávky se Dodavatel zavazuje reagovat (potvrdit/odmítnout) nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich doručení;

2.4.5. zasláním tzv. potvrzení objednávky Odběrateli e-mailem ve formátu PDF dokumentu.

2.5. Dodavatel umožní Odběrateli sledování procesu realizace objednávky realizované prostřednictvím objednávkového systému (stav plnění zakázky) prostřednictvím objednávkového systému Dodavatele, sekce Můj účet – Objednávky.

2.6. Pro objednání nehmotných Produktů – elektronických licencí (dále též „SW“) a vznik smlouvy o jejich poskytnutí platí následující specifické podmínky:

2.6.1. k dodání služby SW nedochází obratem – Odběrateli je na e-mailovou adresu uvedenou při objednávce doručen licenční klíč či elektronický odkaz na jeho stažení. Licenční klíč či elektronický odkaz na stažení SW je Odběrateli zaslán ihned po jeho naskladnění, není-li SW skladem. To však pouze za předpokladu, že Odběratel splní podmínky pro poskytnutí této služby, tj. např. zaplacená záloha.

2.7. Odběratel je oprávněn požadovat zrušení své objednávky/smlouvy („storno“) výhradně za podmínky, že tak učiní nejpozději před odesláním Produktů, jejichž storno požaduje, zaplatí Dodavateli účelně vynaložené náklady ve výši maximálně 50 % ceny Produktů a se zrušením objednávky/smlouvy bude Dodavatel souhlasit. Storno poplatek je Odběratel povinen uhradit bezhotovostním převodem ve prospěch účtu Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, kdy předložil návrh na zrušení objednávky/smlouvy a kdy byl o výši storno poplatku informován. Ke zrušení objednávky/smlouvy dochází až dnem zaplacení storno poplatku v plné výši. Na storno poplatek vystaví Dodavatel Odběrateli daňový doklad. V případě, že Odběratel storno poplatek nezaplatí ani do 14 dnů od data, kdy předložil návrh na storno objednávky/smlouvy, je Dodavatel oprávněn trvat na splnění smlouvy v celém rozsahu a požadovat zaplacení ceny Produktů – tzn. vyúčtovat Odběrateli kupní cenu Produktů (byť nedošlo k jejich odběru/dodání).

2.8. Bez ohledu na formu objednávky Produktů je Odběratel zavázán bez zbytečného odkladu poté, kdy objednávku učinil, zkontrolovat její správnost v objednávkovém systému Dodavatele; v případě, kdy Odběratel zjistí rozpor, je povinen neprodleně kontaktovat Dodavatele za účelem sjednání nápravy.

3. Kupní cena Produktů

3.1. Cena Produktů je obsahem aktuálního Ceníku Dodavatele (viz ceny zveřejněné v objednávkovém systému Dodavatele) nebo bude výsledná cena Produktů určena tzv. „konfigurátorem“ (Odběratel specifikuje jednotlivé položky sestavy Produktů a součtem ceny položek sestavy bude zjištěna výsledná cenu Produktů). Případně bude cena Produktů určena až na základě dodatečné konfigurace Produktů Odběratelem a po propočítání výsledné ceny Dodavatelem. Informace o ceně uváděné Dodavatelem jsou závazné, s výjimkou: (i) zjevné chyby, např. uvedená cena Produktů bude zjevně chybná a nesprávná a výrazně se bude odlišovat od ceny srovnatelných Produktů, (ii) v průběhu platnosti Ceníku dojde ke změně/úpravě ceny Produktů ze strany smluvního partnera Dodavatele (výrobce apod.), (iii) v období od doručení objednávky do data prodeje/dodání Produktů (tj. datum vystavení daňového dokladu) dojde ke změně kurzu CZK vůči EURO/USD o více než 1,5 % (rozhodující jsou střední devizové kurzy měn dle údajů ČNB). Dodavatel je oprávněn ve všech uvedených případech k úpravě/aktualizaci ceny Produktů. O této skutečnosti bude Dodavatel neprodleně informovat Odběratele a na jeho žádost sdělí Dodavatel skutečnosti, které vedly k úpravě/aktualizaci ceny.

3.2. Odběratel je oprávněn při prodeji Produktů jiným subjektům – zákazníkům stanovit svou vlastní cenovou politiku a samostatně určovat ceny Produktů. Dodavatel má právo stanovit a zveřejnit tzv. doporučenou cenu Produktů.

4. Finanční a platební podmínky

4.1. Nový Odběratel, který nemá u Dodavatele ještě realizovanou žádnou objednávku, má možnost platby za Produkty formou uhrazení zálohové faktury nebo při převzetí Produktů uhrazením dobírky dopravci. Na základě rozhodnutí Dodavatele, zejména s přihlédnutím k dosavadní platební morálce a bezproblémové komunikaci Odběratele, má Dodavatel možnost nastavit Odběrateli platbu za Produkty formou faktury se splatností, která je stanovena zpravidla na 7 až 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, pokud ze Smlouvy o platebních podmínkách či z jiné dohody či smlouvy nevyplývá odlišná délka splatnosti. V individuálních případech je možné délku splatnosti faktur po dohodě s Dodavatelem prodloužit. Konečné rozhodnutí o prodloužení doby splatnosti je zcela v kompetenci Dodavatele. Na již vystavené faktury není možné požadovat prodloužení doby splatnosti.

4.2. Odběratel není oprávněn zadržovat úhradu ceny Produktů ani její části z důvodu jakýchkoliv protipohledávek vůči Dodavateli, včetně nároku z vadného plnění (reklamace). Odběratel rovněž není oprávněn k jednostrannému započtení ceny či její části na pohledávky vzniklé za Dodavatelem či získané Odběratelem postoupením od jiného subjektu.

4.3. Při placení ceny Produktů přichází v úvahu následující formy platebních podmínek:

4.3.1. Platba při převzetí Produktů Odběratelem
Pokud dochází k dodání Produktů „na dobírku“ prostřednictvím dopravce, lze platbu realizovat (i) v hotovosti nebo (ii) bezhotovostním převodem prostřednictvím platební karty dle podmínek příslušného dopravce. Platba při převzetí Produktů v sídle Dodavatele není možná.

4.3.2. Platba na základě zálohové faktury
Po přijetí objednávky Odběratele je Dodavatelem vystavena zálohová faktura na částku odpovídající ceně objednaných Produktů se splatností do 5 pracovních dnů a tato je zaslána Odběrateli. Teprve po připsání příslušné částky na účet Dodavatele jsou objednané Produkty rezervovány pro Odběratele. Následně jsou Produkty zaslány smluvním dopravcem do místa plnění, případně je Odběrateli zaslána výzva k odběru Produktů ze skladu Dodavatele. Součástí dodávky Produktů může být na vyžádání i faktura – daňový doklad s vyúčtováním zaplacené zálohy a hromadný dodací list. V opačném případě je faktura zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Odběratele.

4.3.3. Platba po dodávce Produktů
Platba po dodávce Produktů je umožněna jen Odběrateli s dobrou platební morálkou – v tomto případě vystaví Dodavatel fakturu v den expedice Produktů Odběrateli. Pokud má Odběratel u Dodavatele nevyrovnané finanční závazky po splatnosti a/nebo neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti a Dodavatel má pochybnosti o schopnosti Odběratele neuhrazené faktury uhradit, je Dodavatel oprávněn pozastavit další dodávky Produktů Odběrateli až do doby úplného vyrovnání závazků či odstranění pochybností Dodavatele o schopnosti Odběratele neuhrazené faktury uhradit. O pozastavení dodávek Dodavatel informuje Odběratele e-mailem, poštou nebo telefonicky. Po dobu uplatnění práva Dodavatele k pozastavení dodávek Produktů není Dodavatel v prodlení se splněním povinnosti k jejich dodání.

4.4. Vyúčtovaná cena (případně jiný peněžitý dluh Odběratele vůči Dodavateli) je uhrazena řádně a včas, pokud je fakturovaná částka nejpozději v dohodnutém termínu splatnosti připsána ve prospěch bankovního účtu Dodavatele.

4.5. V případě, že Odběratel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu nebo jeho části vůči Dodavateli, je Dodavatel oprávněn požadovat úroky z prodlení ve sjednané výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4.6. Ke splnění peněžitého dluhu Odběratele vůči Dodavateli nelze použít žádnou směnku jako prostředek placení peněžitého dluhu Odběratele.

5. Dodací podmínky

5.1. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti Produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším možném termínu, obvykle do 1-3 týdnů. V případě speciálních produktů a rozsáhlejších dodávek do 3-8 týdnů.

5.2. Předpokládaný termín dodání Produktů je Odběrateli sdělen při potvrzení objednávky. Dodavatel si vyhrazuje právo dodací lhůtu Produktů ve výjimečných případech prodloužit. O prodloužení dodací doby Dodavatel Odběratele písemně nebo telefonicky vyrozumí.

5.3. Osobní odběr
Odběr ve skladu Dodavatele je možný pouze v pracovní době skladu (v pracovní dny od 8:00 do 15:00). Pro odběr Produktů je nutno se dostavit do sídla Dodavatele či skladu (Ostrava) nejpozději 30 minut před uzavřením skladu. Tato doba je nutná pro vystavení faktur a dodacích listů, na připravení Produktů k odběru a na ověření totožnosti osoby odebírající Produkty za Odběratele. Možnost osobního odběru poskytuje Dodavatel Odběratelům bez úplaty. Za účelem zajištění důkazu osvědčujícího splnění smlouvy (tj. dodání Produktů Dodavatelem Odběrateli formou osobního odběru) je Dodavatel oprávněn ověřit totožnost osoby odebírající Produkty ze skladu za Odběratele. Dodavatel si dále vyhrazuje, v případě jakýchkoliv pochybností vzniklých při osobním odběru, právo odepřít vydání Produktů. Odběratel písemně potvrdí výdejku ze skladu poté, co převezme připravené Produkty. Pokud Odběratel, který požadoval osobní odběr, neodebere připravené Produkty nejpozději do 14 dnů po odeslání výzvy Dodavatelem, je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši odpovídající 5 % ceny neodebraných Produktů (bez DPH). V případě prodlení Odběratele s převzetím Produktů po dobu delší než 15 dnů od odeslání výzvy, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo Dodavatele požadovat náhradu škody vzniklé v důsledku porušení povinnosti Odběratele k převzetí Produktů, zejména úhradu nákladů spojených s pořízením a skladováním Produktů.

5.4. Doprava prostřednictvím smluvního dopravce s dodáním na území České republiky
Dodavatel zasílá Produkty prostřednictvím smluvního dopravce dle výběru Dodavatele nebo dle vzájemné dohody s Odběratelem, a to v závislosti na velikosti, hmotnosti a počtu objednaných Produktů. Nejčastěji se jedná o smluvního dopravce Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. (dále jen „DPD“) nebo TOPTRANS EU, a.s. (dále jen „TOPTRANS“). Za přepravu Produktů prostřednictvím dopravce DPD si Dodavatel účtuje paušální částku za objednávku ve výši 150 Kč bez DPH. Pro jednotlivé typy přeprav nabízených Dodavatelem prostřednictvím smluvních přepravců je stanovena hodnota celkové výše objednávky (obvykle finanční objem 10 000 Kč bez DPH na jednu dodací adresu), při jejímž překročení nese Dodavatel náklady na přepravu Produktů. Uvedená hodnota objednávky se může pro jednotlivé typy přeprav Produktů lišit, nicméně Odběratel vždy nese náklady na speciální příplatky za dodatečné služby jako je dodání na dobírku, B2C doručení koncovému zákazníkovi, termínovaná vykládka, dodávka nadrozměrných Produktů apod.

5.5. Doprava prostřednictvím smluvního dopravce s dodáním na území Slovenské republiky
Dodavatel zasílá Produkty prostřednictvím smluvního dopravce dle výběru Dodavatele nebo dle vzájemné dohody s Odběratelem, a to v závislosti na velikosti a počtu objednaných Produktů. Nejčastěji se jedná o smluvního dopravce DPD. Za přepravu Produktů do Slovenské republiky prostřednictvím dopravce DPD si Dodavatel účtuje paušální částku za objednávku ve výši 14 EUR bez DPH. Pro jednotlivé typy přeprav nabízených Dodavatelem prostřednictvím smluvních přepravců je stanovena hodnota celkové výše objednávky (obvykle finanční objem 400 EUR bez DPH na jednu dodací adresu), při jejímž překročení nese Dodavatel náklady na přepravu Produktů. Uvedená hodnota objednávky se může pro jednotlivé typy přeprav Produktů lišit, nicméně Odběratel vždy nese náklady na speciální příplatky za dodatečné služby jako je dodání na dobírku, B2C doručení koncovému zákazníkovi, termínovaná vykládka, dodávka nadrozměrných Produktů apod.

5.6. Doprava prostřednictvím smluvního dopravce (na dobírku) – pouze na území ČR
Novému Odběrateli bez předchozích realizovaných Objednávek, nebo Odběrateli, který o to požádá, zasílá Dodavatel Produkty na dobírku. Dodavatel zasílá Produkty na dobírku pouze prostřednictvím smluvního dopravce DPD. Smluvní dopravce předá Odběrateli Produkty s dodacím listem po uhrazení fakturované částky v hotovosti nebo platební kartou dopravci. Za každou objednávku, u které se realizuje platba dobírkou, účtuje Dodavatel Odběrateli příplatek za dobírku v paušální výši 50 Kč bez DPH. Pro poplatek za dopravu platí obdobně ustanovení jako pro bod 5.5 VOP. Dodavatel nezasílá Produkty na dobírku na území cizích států včetně Slovenské republiky.

5.7. Doprava s dodáním mimo území České a Slovenské republiky
Dodavatel zasílá Produkty mimo území České a Slovenské republiky výhradně po úplném zaplacení zálohové faktury vystavené na objednané Produkty. Dodavatel zasílá Produkty prostřednictvím dopravce dle výběru Dodavatele nebo dle vzájemné dohody s Odběratelem, a to v závislosti na velikosti a počtu objednaných Produktů a cílové zemi dodávky (tzv. DAP dodací podmínka Incoterms 2010). Uvedená hodnota objednávky se může pro jednotlivé dopravce a dodací podmínky lišit, nicméně Odběratel vždy nese náklady na speciální příplatky za dodatečné služby jako je expresní dodání, letecká přeprava, dodávka nadrozměrných Produktů apod.

6. Instalace Produktů

6.1. Požaduje-li Odběratel instalaci Produktu, resp. vyžaduje-li Produkt instalaci u Odběratele, je tato provedena za úplatu, a to obvykle v okamžiku dodání Produktu anebo v termínu dohodnutém s Odběratelem. Dohodnou-li se tak Dodavatel s Odběratelem, zavazuje se Odběratel do okamžiku instalace Produktu zajistit jeho řádné uložení způsobem odpovídajícím jeho charakteru a hodnotě.

6.2. Požaduje-li Odběratel instalaci Produktu, je povinen v takovém případě zajistit přístup Dodavatelem pověřených osob do objektů, v nichž má být Produkt instalován a vytvořit nezbytné podmínky pro instalaci (zejména zajistit odpovídající součinnost, znalost přístupových hesel do počítačové sítě, informace o konfiguraci stávajícího systému, zálohování existujících dat na dotčených zařízeních apod.). Rozsah podmínek vychází z běžných zvyklostí a bude upřesněn pověřenou osobou Dodavatele.

6.3. Vyžaduje-li to charakter místa instalace Produktů, zajistí Odběratel na své náklady všechna potřebná školení Dodavatelem pověřených osob, které budou instalaci Produktů u Odběratele provádět. Jde zejména o školení Bezpečnosti práce na pracovišti (BOZP). O školení je Odběratel povinen vyhotovit záznam a kopii záznamu je povinen předat před provedením instalace Dodavateli.

6.4. Neposkytne-li Odběratel Dodavateli požadovanou součinnost, resp. nevytvoří-li podmínky pro úspěšnou instalaci předmětu plnění ve smyslu článku 6.2, je Dodavatel oprávněn vyúčtovat Odběrateli náklady spojené s nemožným plněním dle platného ceníku služeb Dodavatele. Zůstane-li i nový pokus Dodavatele instalovat předmět plnění u Odběratele z důvodů ležících na straně Odběratele bezvýsledný, je Dodavatel oprávněn provedení instalace předmětu plnění odmítnout. Závazek Dodavatele provést instalaci předmětu plnění se považuje za splněný dnem, kdy opakovaný pokus o instalaci předmětu plnění u Odběratele zůstal bezvýsledný.

6.5. Instalace u Odběratele jsou standardně prováděny v běžnou pracovní dobu tj. Po – Pá mezi 8:00 – 15:00 hod. Je-li z provozních důvodů na straně Odběratele nezbytné provádět instalaci mimo tuto dobu, je třeba, aby tento požadavek byl uveden na objednávce, resp. potvrzení objednávky a byl tedy obsažen ve sjednané ceně. Požaduje-li Odběratel dodatečně instalaci Produktu mimo standardní pracovní dobu, dohodnou Dodavatel a Odběratel podmínky této instalace. Instalace Produktu se považuje za ukončenou předvedením, že příslušný Produkt pracuje správně dle předané dokumentace, nebo jiným demonstrováním standardního provozního stavu, s výjimkou uvedenou v článku 6.4. O instalaci Produktu u Odběratele bude účastníky sepsán předávací protokol.

7. Záruční podmínky

7.1. Záruční podmínky upravují podmínky a rozsah záruky, je-li tato Dodavatelem Odběrateli poskytnuta, na Produkty dodávané na základě jednotlivých smluv.

7.2. Na smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem se nevztahuje ustanovení § 2161 a násl. občanského zákoníku, neboť Odběratel (stejně jako Dodavatel) je podnikatelem a koupě Produktů se týká jeho podnikatelské činnosti.

7.3. Záruční doba

7.3.1. Zárukou na jakost se Dodavatel zavazuje, že Produkty budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý (nebo smluvený) účel nebo že si zachovají obvyklé (nebo smluvené) vlastnosti, jak je dále uvedeno v těchto VOP.

7.3.2. Záruka vzniká na základě dohody Dodavatele a Odběratele, prohlášením Dodavatele (např. záruční list) nebo uvedením záruční doby/doby použitelnosti na obalu Produktů, v dodacím listu, ve výrobním listu (PC sestavy) atd. Určuje-li smlouva, prohlášení o záruce nebo vyznačení záruky na obalu různé záruční doby, platí nejkratší záruční doba.

7.3.3. Po dohodě s Dodavatelem je možné získat na vybrané Produkty delší záruční dobu nebo rozšíření rozsahu záruky. Rozšířený obsah a podmínky záruky se pak řídí též příslušným smluvním ujednáním o rozšíření záruky. Odchylná ustanovení smluvního ujednání o rozšíření záruky mají přednost před ustanoveními těchto VOP. V ostatních ustanoveních platí tyto VOP.

7.3.4. V případě, že má Odběratel jak právo z vadného plnění (§ 2100 občanského zákoníku), tak právo ze záruky (§ 2113 občanského zákoníku), postupuje se podle podmínek pro práva ze záruky.

7.4. Podmínky poskytování záruk

7.4.1. Dodavatel odpovídá za vady, které se na prodaných Produktech vyskytnou v okamžiku jejich převzetí Odběratelem (odpovědnost za vadné plnění); tato odpovědnost není zárukou ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku.

7.4.2. Nejde-li o Produkty deklarované při prodeji jako použité a byla-li záruka poskytnuta, odpovídá Dodavatel za vady dále uvedené, které se projeví a jsou Dodavateli oznámeny v záruční době.

7.4.3. Pokud poskytuje Dodavatel záruku na použité Produkty, je délka záruční doby sjednána nebo stanovena dle bodu 7.3.3 těchto VOP, v rozsahu dále uvedeném.

7.4.4. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci Produktů, provedené Dodavatelem.

7.4.5. Podmínkou uplatnění práv ze záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s návodem k obsluze.

7.4.6. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, nesprávnou přepravou či skladováním, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze (návod k obsluze může být i pouze v anglickém jazyce), dále na závady vzniklé elektrostatickým výbojem. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

7.4.7. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního, výrobcem instalovaného SW, způsobené zásahem Odběratele nebo třetí osoby do nastavení instalovaného SW.

7.4.8. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného či nevhodného spotřebního materiálu (v rozporu s doporučením výrobce Produktů), ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

7.4.9. Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem a má stochastický (nahodilý) charakter. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení určeného pro ukládání dat.

7.4.10. U LCD displejů může v průběhu užívání dojít k výpadku zobrazovacích bodů (pixelů), který do rozsahu kvalitativní tolerance uvedené výrobcem je obvyklou vlastností daného výrobku a nevztahuje se na něj záruka.

7.4.11. Dodavatel rovněž neodpovídá za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému. Při předání systému, serveru či notebooku k opravě je povinností Odběratele zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití.

7.4.12. Dodavatel negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí počítače s jinými, Dodavatelem neschválenými, komponenty, ani se SW aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla Odběratelem výslovně požadována v objednávce.

7.4.13. Dodavatel negarantuje plnou funkčnost aplikačního SW ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá Dodavatel žádnou odpovědnost.

7.4.14. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů nebo jiných vnějších událostí, k nimž došlo po přechodu nebezpečí škody na Produktech nebo na vady způsobené při provozu za extrémně neobvyklých podmínek.

7.4.15. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do Produktů jinou osobou než Dodavatelem nebo osobou, která byla k tomuto zásahu Dodavatelem výslovně pověřena.

7.4.16. Shora uvedené podmínky poskytování záruk je Odběratel povinen promítnout do svého smluvního vztahu vůči svým zákazníkům.

7.4.17. Je-li Dodavatelem poskytnuta na Produkty záruka na jakost, nevztahuje se tato záruka na software instalovaný na prodaném zařízení.

7.4.18. Je-li předmětem dodání SW (programové vybavení), pak okamžikem odstranění ochranných prvků (při dodání SW v hmotné formě) nebo u elektronicky poskytovaných SW služeb (elektronické licence) okamžikem zpřístupnění číselných kódů (licenčních čísel/kupónů/poukázek) zákazníkovi pro aktivaci těchto SW služeb poskytnutím elektronického klíče, se Odběratel, resp. uživatel stává oprávněným licenčním uživatelem SW Produktu v souladu s licenčními podmínkami příslušného výrobce SW (tj. nositel autorských práv). Dodavatel neodpovídá za správnou funkci SW Produktů.

7.5. Rozsah záruk

7.5.1. Záruční doba začíná běžet od data uskutečnění prodeje Produktů Dodavatelem Odběrateli.

7.5.2. Záruční dobu na PC sestavy, jako Produkt – výrobek Dodavatele – poskytuje Dodavatel Odběrateli v délce 24 měsíců od data prodeje, není-li při prodeji uvedeno jinak.

7.5.3. Délka záruční doby může být pro jednotlivé Produkty stanovena rozdílně a je vyznačena v dodacím listu, výdejce, výrobním listu PC sestavy, servisním protokolu nebo na faktuře.

7.5.4. Na Produkty dodané Dodavatelem jako náhrada za Produkty Odběratelem oprávněně reklamované (dle Reklamačního řádu Dodavatele) pokračuje běh původní záruční doby poskytnuté na nahrazované Produkty, nebyla-li Dodavatelem poskytnuta záruka nová nebo prodloužena původní záruční doba.

7.5.5. V případě oprav hardwarových závad nebo úprav Produktu, provedených jako pozáruční nebo jako placené v záruční době (tj. nespadajících do rozsahu záruky), činí smluvní záruka na poskytnutý materiál 3 měsíce a na provedenou práci 3 měsíce, nebude-li dohodnuto jinak. Služby nespadající do rozsahu záruky poskytuje Dodavatel na základě smluvního ujednání a za úplatu.

8. Reklamační řád

8.1. Reklamační řád upravuje podmínky a postup Dodavatele při vyřizování reklamačních nároků uplatněných Odběratelem na Produkty dodané dle Smlouvy, vyjma níže uvedených Produktů, včetně zvláštních ustanovení o Reklamačním řádu PC sestav vyrobených Dodavatelem.

8.2. Reklamace vadných Produktů

8.2.1. Dodavatel příjme k reklamaci pouze Produkty:

8.2.1.1. které měly vadu v době přechodu nebezpečí škody na Odběratele, byť se tato vada projeví až později (tzv. právo z vadného plnění), přičemž skutečnost, že vadu měly Produkty již při přechodu nebezpečí škody na Odběratele, musí prokázat Odběratel; nebo

8.2.1.2. na které byla sjednána nebo jinak poskytnuta ze strany Dodavatele záruka ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku, v záruční lhůtě a v souladu se záručními podmínkami. V případě uplatnění práv ze záruky je Odběratel povinen toto právo uplatnit nejpozději poslední den záruční lhůty.

8.2.2. Dodavatel přijme k reklamaci pouze Produkty, které jsou předmětem smlouvy o jejich dodání uzavřené přímo mezi Dodavatelem a Odběratelem.

8.2.3. Odběratelé, kteří mají s AutoCont IPC a.s. uzavřenou Servisní smlouvu reklamují PC vyrobené Dodavatelem postupem dle dané Servisní smlouvy. Ostatní Odběratelé bez uzavřené Servisní smlouvy reklamují PC jako celek dle těchto VOP.

8.2.4. Odběratel je povinen při reklamaci Produktů informovat o této skutečnosti Dodavatele telefonicky na čísle +420 552 301 004, e-mailem na adresu servis@autocont-ipc.cz nebo písemně a zaslat reklamované Produkty na adresu AutoCont IPC a.s., Reklamační oddělení, Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika.

8.2.5. Odběratel je povinen při uplatnění reklamace předložit Dodavateli doklad o zakoupení reklamovaného Produktu, kterým může být faktura či jiný účetní doklad, dodací list, výdejka, výrobní list PC sestavy nebo servisní protokol.

8.2.6. Produkty zaslané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

8.2.6.1. nesmí vykazovat známky mechanického poškození,

8.2.6.2. musí být zaslány v obalu obvykle užívaném k balení daného typu Produktů (z důvodu ochrany při přepravě) nebo v obalu dostatečně chránícím Produkt před poškozením během přepravy. Bude-li produkt při reklamaci nedostatečně zabalen, je Dodavatel oprávněn reklamaci zamítnout,

8.2.6.3. Produkty nesmí mít poškozené, odstraněné nebo neúplné výrobní číslo, typové označení, nebo jiný identifikační znak výrobce,

8.2.6.4. pevné disky musí mít neporušenou protiprachovou izolační pásku a sériové číslo, popřípadě přiložené vyhodnocení z testovacího programu,

8.2.6.5. procesory a základní desky nesmí mít ohnuté piny, mechanicky poškozené integrované obvody a nesmí být spálené.

8.2.7. Při nesplnění některých z výše uvedených podmínek nebudou Produkty přijaty k reklamaci, reklamace bude Dodavatelem zamítnuta jako neoprávněná a Produkty budou vráceny zpět Odběrateli na jeho náklady.

8.2.8. Odběratel je povinen svůj reklamační nárok uplatňovat bez zbytečného odkladu po zjištění vady a v rámci reklamace je povinen poskytovat Dodavateli řádnou součinnost.

8.2.9. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci přímo u Dodavatele Produktu, nikoliv u výrobce, autorizovaného servisního střediska nebo jiné třetí strany.

8.2.10. V případě, že reklamované Produkty jsou ve vlastnictví Odběratele nebo jeho zákazníka a Odběratel odmítne tyto Produkty po vyřízení nebo zamítnutí reklamace převzít, je Dodavatel oprávněn tyto Produkty uschovat na vhodném místě nebo odevzdat do úschovy dalšímu schovateli; pro práva a povinnosti stran platí ustanovení o úschově – § 2402 občanského zákoníku. Odběratel je v tomto případě povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s uskladněním, a to v paušální částce 10 Kč za každý započatý den uskladnění reklamovaných Produktů.

8.2.11. Záruční oprava hardwarových závad Produktu se provádí po celou dobu záruky v sídle Dodavatele, nevyžaduje-li druh závady odborné posouzení a opravu v autorizovaném servisním středisku výrobce.

8.2.12. Odběrateli je umožněno dohodnout se s Dodavatelem na provedení záruční nebo mimozáruční opravy mimo sídlo Dodavatele. Tuto opravu upravuje zvláštní servisní smlouva. Dodavatel provede na základě objednávky Odběratele záruční či mimozáruční servis v místě instalace Produktu u Odběratele či jeho zákazníka i mimo výše vyjmenované případy. V tomto případě se Odběratel zavazuje uhradit Dodavateli vícenáklady servisního zásahu formou servisního poplatku za výjezd technika ve výši dané platným ceníkem služeb Dodavatele.

8.2.13. V případě záruční nebo mimozáruční opravy mimo sídlo Dodavatele se Odběratel zavazuje vytvořit Dodavateli nebo jemu pověřenému subjektu podmínky pro zdárné provedení servisního zákroku (umožnit vstup do objektu, přístup k zařízení, přístup do systému, přítomnost svého zástupce apod.), jakož i podmínky pro vyřízení nezbytných formalit pro provedení opravy reklamované vady.

8.2.14. Provádění záručního nebo mimozáručního servisu v místě instalace u Odběratele či jeho zákazníka je omezeno teritoriálně na území České republiky.

8.2.15. Dodavatel je oprávněn odstoupit od poskytnuté záruky u Produktu, resp. u jeho jednotlivých částí, zjistí-li, že vyskytnuvší se vada byla způsobena příčinou nespadající do záruky, nebo zjistí-li, že na Produktu, resp. jeho části byl proveden zásah osobou neoprávněnou, tj. jinou osobou než Dodavatelem nebo osobou jím pověřenou. Odstoupí-li Dodavatel od poskytnuté záruky, resp. zjistí-li, že reklamovaná vada byla nahlášena neoprávněně, je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli uhrazení nákladů, které Dodavateli v souvislosti s tím vznikly, a to ve výši dle aktuálního platného ceníku Dodavatele.

8.3. Odstranění vad Produktů v rámci záruky

8.3.1. V případě, že Odběratel reklamuje vady Produktů, na které se vztahuje odpovědnost za vadné plnění a/nebo záruka, provede Dodavatel odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné; zájmem Dodavatele je dořešení každé reklamace Odběratele nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od doručení vadného Produktu. Dodavatel si vyhrazuje právo tuto lhůtu přiměřeně prodloužit, pokud v odůvodněných případech nebude možné její dodržení, zejména s přihlédnutím k charakteru/rozsahu reklamované vady. Dodavatel je oprávněn dodat výměnou za vadné Produkty jiné Produkty, plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. V případě, že oprava vadného Produktu nebo jeho výměna není možná, je Dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a vystavit Odběrateli dobropis ve výši aktuální ceny Produktu v den přijetí reklamace. Touto aktuální cenou se rozumí cena shodného Produktu v den přijetí reklamace či cena Produktu srovnatelných technických parametrů, jako Produktu reklamovaného, maximálně však ve výši odpovídající částce prodejní ceny reklamovaného Produktu v době uzavření smlouvy. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží Dodavateli.

8.3.2. U závad, jejich projevy nelze reprodukovat (závody náhodně se vyskytující), je doba diagnostiky a oprava vady dána dohodou mezi pověřenými osobami Dodavatele a Odběratele. Není-li možné provést odstranění takové závady u Odběratele, odstraní Dodavatel takovou závadu po provedení příslušných testů v sídle společnosti nebo v autorizovaném servisním středisku výrobce.

8.3.3. Uznáním reklamace Produktu – zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní zázn. média) nevzniká Odběrateli nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.

8.3.4. Pokud Dodavatel zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný nebo nesplňuje kritéria výrobce pro záruční reklamaci, považuje se reklamace za neoprávněnou a reklamovaný výrobek bude Odběrateli vrácen. Dodavatel si ve vztahu k Odběrateli vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněnou reklamací.

8.4. Osobní převzetí Produktu

8.4.1. Odběratel je povinen zkontrolovat stav dodávky při osobním převzetí na skladě Dodavatele, a to kontrolou věcného obsahu dodávky a jeho porovnáním s obsahem hromadného dodacího listu, vč. sériových čísel, také kontrolou vzhledu Produktů. V případě rozdílu mezi hromadným dodacím listem a předanými Produkty nebo v případě poškození Produktů, je příjemce povinen dodávku ihned reklamovat a celou ji odmítnout. Dodatečná reklamace na chyby v dodávce a poškození Produktů není možná.

8.5. Poškození nebo ztráta Produktů při přepravě

8.5.1. Příjemce Produktů je povinen zkontrolovat zásilku podle přepravního (dodacího) listu. Je povinen zkontrolovat správnost uvedených údajů o množství, neporušenost originálního obalu, originální polepovací pásky Dodavatele, znatelné poškození obalu zásilky a viditelně rozpoznatelnou částečnou ztrátu zásilky. To vše před podpisem dokladu o převzetí zásilky od dopravce. V případě výskytu těchto závad je příjemce povinen uvést nesrovnalosti na přepravní list dopravce nebo ihned sepsat Zápis o škodě a současně o poškození zásilky/částečné ztrátě neprodleně informovat Dodavatele. Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny Dodavatele.

8.5.2. Není-li poškození nebo částečná ztráta zásilky zjevná při jejím předání, je příjemce zásilky povinen oznámit Dodavateli vznik škody bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho pracovního dne ode dne doručení zásilky. Reklamaci zásilky je příjemce povinen uplatnit na e-mailové adrese obchod@autocont-ipc.cz, telefonicky na čísle +420 552 301 002 nebo osobně na adrese AutoCont IPC a.s., Obchodní oddělení, Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava.

8.5.3. Každý jednotlivý balík je během přepravy pojištěn do výše max. 50 000 Kč.

8.6. Nekompletní zásilka Produktů

8.6.1. V případě zjištění nesouladu věcného obsahu zásilky s balíkovou soupiskou nebo dodacím listem je příjemce povinen uplatňovat reklamaci na e-mailové adrese servis@autocont-ipc.cz, telefonicky na čísle +420 552 301 004 nebo poštou na adrese AutoCont IPC a.s., Reklamační oddělení, Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava., a to v termínu nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení zásilky Produktů.

9. Vrácení Produktů a odstoupení od smlouvy

9.1. V případě, že Odběratel projeví zájem o odstoupení od smlouvy a vrácení zakoupeného nového funkčního Produktu, je Odběratel oprávněn podat žádost na e-mailovou adresu obchod@autocont-ipc.cz nebo se obrátit na příslušného obchodního zástupce Dodavatele, který Odběrateli Produkt prodal a který je oprávněn rozhodnout o schválení nebo zamítnutí této žádosti Odběratele. Veškeré vratky Produktů jsou možné pouze výhradně se souhlasem Dodavatele. Případné poplatky za vrácení Produktů budou stanoveny Dodavatelem po komunikaci s Odběratelem, v závislosti na míře opotřebení Produktů dle informace Odběratele. Pokud dojde k vrácení Produktu ve stavu, který nebude odpovídat stavu dle informace Odběratele v žádosti o vratku, je Dodavatel oprávněn požadovat úhradu poplatku, jehož výši Dodavatel stanoví podle skutečného stavu Produktu, nebo vrátit Produkt zpět Odběrateli, na jeho náklady.

9.2. V případě, že Odběratel vrátí Produkt bez předchozího souhlasu Dodavatele, Dodavatel vratku odmítne a bude vrácena zpět Odběrateli na jeho náklady.

9.3. V případě osobního doručení vráceného Produktu Odběratelem Dodavatel převezme zásilku s tím, že řádnou kontrolu shody a kvality Produktu provede až v následném procesu, o jehož výsledku bude Odběratel řádně informován.

9.4. V případě, že vrácený Produkt je ve vlastnictví Odběratele nebo jeho zákazníka a Odběratel odmítne Dodavatelem vrácený Produkt převzít, je Dodavatel oprávněn Produkt uschovat na vhodném místě nebo odevzdat do úschovy dalšímu schovateli; pro práva a povinnosti stran platí ustanovení o úschově – § 2402 občanského zákoníku. Odběratel je v tomto případě povinen uhradit Dodavateli náklady spojené s uskladněním, a to v paušální částce ve výši 10 Kč za každý započatý den uskladnění.

9.5. Veškeré Produkty je nutné vrátit na adresu AutoCont IPC a.s., Uhlířská 1064/3, 710 00 Ostrava, Česká republika.

10. Vlastnické právo, nebezpečí škody na Produktech a další ustanovení

10.1. Vlastnické právo k Produktům přechází na Odběratele až okamžikem úplného zaplacení ceny Produktů. Bez ohledu na existenci sjednané výhrady vlastnického práva se smluvní strany dohodly, že Odběratel je oprávněn k dalšímu nakládání s Produkty za běžných obchodních podmínek v rámci svého předmětu podnikání. Právo Odběratele nakládat s Produkty s výhradou vlastnického práva zaniká (i) dnem rozhodnutí příslušného insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku ve smyslu ustanovení § 182/2006 Sb., insolvenčního zákona v platném znění, (ii) dnem, kdy budou vůči Odběrateli uplatněny jakékoliv nároky věřitelů dle pravomocných rozhodnutí soudů či jiných orgánů či institucí.

10.2. Odběratel není oprávněn ke zřízení zástavního práva či jiného zajišťovacího práva k Produktům, na které vázne výhrada vlastnického práva.

10.3. Na výzvu Dodavatele se Odběratel zavazuje neprodleně stvrdit existenci výhrady vlastnického práva ve formě veřejné listiny, popřípadě zajistit úřední ověření podpisu těchto VOP či jiné dohody o existenci výhrady vlastnického práva předložené Dodavatelem. Pokud tak Odběratel neučiní, je Dodavatel oprávněn pozastavit další dodávky Produktů. V případě, že vůči Odběrateli budou uplatněny jakékoliv nároky věřitelů, zavazuje se Odběratel informovat věřitele o existenci výhrady vlastnického práva.

10.4. Nebezpečí škody na Produktech přechází na Odběratele dnem jejich předání Odběrateli nebo v případě, že je pro dodání Produktů dohodnuta dodací doložka dle INCOTERMS 2010, pak přechází nebezpečí škody v souladu s obsahem dohodnuté dodací doložky.

10.5. Autorská práva, jakož i ostatní jiná práva duševního vlastnictví, vztahující se k softwarovým produktům, včetně příruček, manuálů a dalších dokumentů distribuovaných spolu se softwarovými produkty, nadále náleží příslušným subjektům jako jejich nositelům a nejsou tímto závazkovým vztahem dotčena. Odběrateli vzniká pouze nevýhradní právo softwarové produkty užívat. Toto ustanovení je platné tehdy, nestanoví-li Smlouva jinak.

10.6. Odběratel není oprávněn odstraňovat, měnit, zakrývat nebo jakýmkoli jiným způsobem zasahovat do jakýchkoli autorskoprávních, či jiných označení příslušných subjektů umístěných nebo uložených na softwarových Produktech, nebo jakékoliv jejich části, či dokumentaci distribuované spolu se softwarovými Produkty.

10.7. Odběratel je při prodeji informován o místu a způsobu zpětného sběru použitého elektrozařízení. Objednané Produkty, kterými Odběratel nahrazuje vysloužilá elektrozařízení, je Odběratel oprávněn předat k ekologické likvidaci Dodavateli.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Všechny spory vzniklé mezi Dodavatelem a Odběratelem, které se nepodaří odstranit smírným jednáním mezi smluvními stranami, budou rozhodovány podle českého hmotného a procesního práva, a to soudem věcně příslušným k jejich projednání, jehož místní příslušnost bude určena podle adresy sídla Dodavatele.

11.2. Právní vztahy vznikající mezi Dodavatelem a Odběratelem z uzavřených smluv nebo v souvislosti s nimi, jakož i veškeré další záležitosti neřešené ve smlouvách či v těchto VOP, se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3. Tyto VOP jsou zveřejněny v elektronickém objednávkovém systému Dodavatele na internetové adrese eshop.autocont-ipc.cz a také na webových stránkách Dodavatele na adrese www.autocont-ipc.cz/kontakt.

11.4. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 15. března 2019.