Výrobní štítek počítače obsahující důležité údaje a certifikační značku CE.

Účelem certifikačních značek je poskytovat uživatelům viditelný důkaz o tom, že daný typ výrobku byl posouzen nestrannou zkušební a certifikační organizací, která shledala shodu výrobku s požadavky příslušných předpisů.

Certifikační značky představují výhodu při uvádění výrobků na trhy. Pro výrobce elektrotechnických zařízení znamenají podporu při exportu výrobků do zemí celého světa a představují tedy významný proexportní faktor.

Značkou, která nesmí na elektrotechnických přístrojích v evropském hospodářském prostoru chybět, je značka CE. Je pravděpodobně nejrozšířenější značkou na výrobcích obecně.

Značka CE vs značka China Export

 

Označení CE

Značka CE dokládá, že výrobek byl posouzen před uvedením na trh Evropského hospodářského prostoru a splňuje legislativní požadavky EU – tzn. že výrobce ověřil, že výrobek splňuje všechny příslušné základní požadavky (např. elektrická bezpečnost, EMC, atd…) dle příslušných směrnic. Výhodou je, že jakmile výrobek získá CE označení v jedné členské zemi, umožňuje mu to volný pohyb v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru. A to je také důvod proč existuje vzhledově velmi podobná značka China Export. Pro její podobnost a absenci jakékoliv certifikace je obvykle považována za agresivní marketingový útok na spotřebitele zvyklého na označení CE.

Pozor tedy na značku China Export, která může zmást spotřebitele, grafická podoba je velice blízká evropské značce CE.

Evropské označení CE neznamená, že výrobek byl vyroben v EU a není ani značkou kvality.

Příklad EU prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Výrobce, který uvádí výrobek na evropský trh, vydává EU prohlášení o shodě, což je dokument, kterým výrobce dokládá, že správně posoudil shodu výrobku s požadavky příslušných nařízení vlády. Tento dokument je nutnou podmínkou uvedení výrobku na trh.

U výrobků dovážených z oblasti mimo EU vydává EU prohlášení o shodě zplnomocněný zástupce výrobce se sídlem v EU, dovozce nebo ten, kdo uvedl výrobek naposledy na trh EU.

Elektrická bezpečnost

Každé elektrické zařízení uvedené na trh a určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí pro střídavý proud od 50 do 1 000 V, může být uvedeno na trh pouze tehdy, jestliže splňuje technické požadavky uvedené v nařízení vlády č. 118/2016 Sb tj. při správné instalaci, údržbě, používání nesmí ohrozit zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetek.

EMC

Elektromagnetická kompatibilita je schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí. Zařízení musí být před uvedením na trh posouzena podle nařízení vlády č. 117/2016 Sb.

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IECEE-CB neboli CB systém. Jedná se o dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků.

Mapa certifikačních značek napříč celým světem

Přehled všech nejčastěji používaných certifikačních značek na všech kontinentech naleznete v tomto PDF souboru.

Zdroj: ul-certification.com